Drobečková navigace

Úvod > Služby > Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní Péče

Cílem domácí péče je zajistit odbornou péči v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v takovém rozsahu a kvalitě, aby k hospitalizaci nebo k umístění do ústavu sociální péče docházelo, jen když je to nezbytně nutné. Dále pak eliminovat vliv nozokomiálních nákaz na zdravotní stav pacienta.

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení lékaře v jejich vlastním sociálním prostředí odborným personálem. Zdravotničtí pracovníci dodržují zásady individuálního přístupu k pacientům, pracují v souladu s novými odbornými poznatky, edukují klienty i jejich rodinné příslušníky. Návštěvní službu provádí sestry na základě požadavků lékaře a plní samostatně ošetřovatelské výkony, které odpovídají jejich kvalifikaci.

Domácí zdravotní péči indikuje vždy lékař: 

 • ošetřující v nemocnici na dobu 14 dní
 • praktický na neomezeně dlouhou dobu
 • může být poskytována v maximálním rozsahu 3 hodiny denně v rozmezí 24 hodin
 • máme nasmlouván signální výkon tzn. neomezenou možnost návštěv

Domácí zdravotní péče je po indikaci lékaře plně hrazená ze zdravotního pojištění. 

Formy domácí péče

Akutní

 • péče o pacienty s akutním, krátkodobým onemocněním nevyžadující hospitalizaci, dále sem patří pooperační a poúrazové stavy

Dlouhodobá

 • určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikovaného personálu – do této skupiny patří klienti po CMP, s RS, komplikovaným diabetem, klienti s chronickou bolestí

Preventivní

 • určena všem skupinám klientů, u nichž ošetřující lékař v pravidelných intervalech doporučí monitorování zdravotního nebo duševního stavu – měření fyziologických funkcí, monitorování celkového stavu klienta

Domácí hospicová

 • určena klientům v preterminálním a terminálním stadiu života - je to nejtěžší forma poskytování domácí péče a je určena klientům, u kterých lékař předpokládá úmrtí do 6 měsíců

Jednorázová

 • jednorázové aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, zde nedochází k pravidelně se opakujícím návštěvám zdravotní sestry

 Odborná činnost zdravotní sestry

 • ošetření a převazy bércových vředů
 • převazy defektů po amputacích
 • léčba a prevence proleženin
 • aplikace injekcí i.v, s.c., i.m. a léčebné terapie p.o.
 • aplikace inzulínu a nácvik aplikace
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • ošetření stomií
 • péče o permanentní katétry
 • péče o invazivní vstupy
 • kontrola fyziologických funkcí
 • peritoneální dialýza
 • nácvik hybnosti a soběstačnosti
 • cévkování žen a mužů včetně výměny PMK
 • aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace
 • léčba bolesti
 • péče o diabetiky
 • péče o onkologicky nemocné
 • péče o umírající